Frank Knox Award

Frank Knox Award
Đăng nhập vào Google để lưu tiến trình của bạn. Tìm hiểu thêm
*Bắt buộc
Professors Name *
Câu trả lời của bạn
Course code *
Câu trả lời của bạn
Your Queen's email *
Câu trả lời của bạn
Your name *
Your name will be kept confidential
Câu trả lời của bạn
On a scale of 1-10, please rate your professor on his/her helpfulness *
Never
Always
Using the same measuring scale, please rate your professor on his/her clarity
Never
Always
Xóa lựa chọn
Using the same measuring scale, please rate your professor on his/her enthusiasm *
Never
Always
Using the same measuring scale, please rate your professor on his/her organizational skills *
Never
Always
Using the same measuring scale, please rate your professor on his/her engagement with his/her students *
Never
Always
In 150 words or less, why do you think this professor should be recognized for his/her teaching? *
Câu trả lời của bạn
May we contact you for more information in the future? *
Gửi
Xóa hết câu trả lời
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong The Alma Mater Society of Queen's University. Báo cáo Lạm dụng