Christopher Knapper Award Nomination

Christopher Knapper Award
Đăng nhập vào Google để lưu tiến trình của bạn. Tìm hiểu thêm
*Bắt buộc
Teaching Assistants Name *
Câu trả lời của bạn
Course Code *
Câu trả lời của bạn
Your Queen's Email *
Câu trả lời của bạn
Your name
Your name will be kept confidential
Câu trả lời của bạn
On a scale of 1-10 please rate your T.A. on his/her helpfulness *
Never
Always
Using the same measuring scale, please rate your T.A. on his/her clarity *
Not Clear
Very Clear
Using the same measuring scale, please rate your T.A. on his/her enthusiasm *
Not enthusiastic
Very enthusiastic
Using the same measuring scale, please rate your T.A. on his/her organizational skills *
Not organized
Very organized
Using the same measuring scale, please rate your T.A. on his/her engagement with his/her students *
Not engaging
Very engaging
In 150 words or less, why do you think this T.A. should be recognized for his/her teaching? *
Câu trả lời của bạn
May we contact you for more information in the future? *
Gửi
Xóa hết câu trả lời
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong The Alma Mater Society of Queen's University. Báo cáo Lạm dụng
 
 
Alma Mater Society Footer Logo

Alma Mater Society of Queen's University

Queen’s University sits on the traditional lands of the Haudenosaunee & Anishinaabe peoples.
L’Université Queen’s est située sur les terres traditionnelles des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe.
Alma Mater Society Footer Logo